Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

Criteria of MIGS

All members In Good Standing (MIGS) are obliged to attend the General Assembly, being the highest obligation of a member. For your guidance, enumerated below are the criteria of MIGS: (Ang lahat ng MIGS ay obligadong dumalo sa General Assembly na siyang itinuturing na pinakamahalagang obligasyon ng isang miyembro. Para sa inyong kabatiran, ang batayan ng isang MIGS ay ang mga sumusunod:)

1.Fulfil all obligations to the Cooperative and must have physically attended at least one (1) of the two (2) General Assemblies immediatelypreceding the current GA. (Ginagampanan ang lahat ng kanyang obligasyon sa Kooperatiba at personal na dumadalo isa (1) sa dalawang (2) pangkalahatang pagtitipon bago ang kasalukuyang pangkalahatang pagtitipon);
2.Patronize the services of the Cooperative.(Tinatangkilik ang mga serbisyo ng Kooperatiba);
3.Have a Share Capital of Five Thousand pesos (Php5,000.00) and up. (May Saping Puhunan na Limang Libong piso (Php5,000.00) at pataas);
4.Attend all activities of the Cooperative. (Nakikilahok sa mga aktibidades o pagtitipon ng Kooperatiba);
5.No delinquent and past due account. (Hindi delingkwente o walang utang na hindi bayad o lagpas sa taning);
6.A member whose acts not inimical to the interest of the Cooperative. (Miyembro na hindi gumagawa ng bagay na nakakasama sa interes ng Kooperatiba)

10 Utos ng MIGS

1.Kailangan ng pisikal na presensiya sa araw ng pangkahalatang kapulungan (General Assembly) bilang pinakamataas na antas ng obligasyon ng isang kamay-ari .Dumalo sa isa sa dalawang huling pangkahalatang pagtitipon ng kooperatiba.
2.Pagtangkilik ng mga benepisyo at serbisyo ng kooperatiba tulad ng pag iimpok, panghiram at iba pang gawain ng kooperatiba.
3.Kusang loob na pagda-dagdag o pagpapalakas ng saping puhunan bilang karagdagang kapital.Kailangan na may 5,000 piso na saping puhunan.
4.Hindi delingkwente sa pagbabayad sa loob ng tatlong (3) buwan bago ang pangkahalatang pagpupulong (General Assembly) ng mga Ka- may ari.
5.Sumuporta at maki-isa sa lahat ng mahalagang gawain at pagkilos ng Kooperatiba maging ito man ay pangkabuhayan o pangsosyal.
6.Ipalaganap at protektahan ang magandang imahe ng kooperatiba sa komunidad.
7.Hindi pagsang-ayon sa pansariling interes sa kooperatiba at ipagbigay alam kung may hindi kaaya ayang pangyayari o sitwasyon na taliwas sa pamantayan, prinsipyo, misyon at mithiin ng kooperatiba.
8.Maging mapagmasid at respetuhin ang pribadong pag-aari ng bawat kasapi.
9.Kilalanin at respetuhin ang mga nahalal at naitalagang lider at mga opisyal ng kooperatiba alang-alang sa pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod.
10.Kilalanin ang katangian at prinsipyo ng kooperatiba sa lahat ng pagkakataon at palaganapin ang pagkakaisa, pakikipag-ugnayan at kooperasyon.

PROMO/PROGRAMS/LOANS FOR MIGS

Character Loan
Share Capital Empowerment Program
Deferred Payment option for HMO
Member’s Summer Outing
Pilgrimage (for members who are Senior Citizens)
Free Bayad Center
Christmas Party (for members who are Senior Citizens)
Right to vote and be voted as an officer or Board Member of Simbayanan