Characteristic of Member

Katangian ng Member Owner

 • Filipino Citizen
 • May edad 18 pataas (legal age)
 • May panahon at oras para sa kooperatiba
 • May mabuting katayuan sa komunidad at walang anumang kaso patungkol sa di pagbabayad ng inutang
 • Mayroong malasakit sa komunidad at sa kooperatibang sasalihan

TUNGKULIN NG KAMAY ARI

 • Regular na tumangkilik sa serbisyo ng kooperatiba
 • Regular na magdagdag ng kapital o saping puhunan
 • Sumusunod sa mga parakaran, alituntunin at desisyon ng pangkalahatang asembliya at pamunuan ng kooperatiba
 • Dumalo at aktibong lumahok sa mga tauhan o espesyal na pangkalahatang asembliya, talakayan o pook tulungang pagtitipon
 • Maging responsable sa pagpili ng mamumuno sa kooperatiba
 • Pagtataguyod at pagpapalawak sa prinsipyo, simulain, adhikain at malinis na pangalan ng kooperatiba
 • Pamgalagaan, ipagtanggol at ipaalam sa kinauukulan ang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala
 • Patuloy na mangalap o manghikayat para sumapi ang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala
 • Gampanan ng buong husay at katapatan ang mga obligasyon maging pangpinansyal man o hindi upang maiwasan ng maging sanhi ng mga problema sa kapwa kamay-ari ng kooperatiba
 • Kumilala at gumalang sa mga karapatan ng kapwa kamay-ari, namumuno at namamahala ng kooperatiba