Characteristic of Member

TUNGKULIN NG KA MAY-ARI

  • Regular na tumangkilik sa serbisyo ng kooperatiba.
  • Regular na magdagdag ng kapital o saping puhunan.
  • Sumusunod sa mga patakaran, alituntunin at desisyon ng pangkalahatang asembliya at pamunuan ng kooperatiba.
  • Dumalo at aktibong lumahok sa mga tauhan o espesyal na pangkalahatang asembliya, talakayan o pook tulungang pagtitipon.
  • Maging responsable sa pagpili ng mamumuno sa kooperatiba.
  • Pagtataguyod at pagpapalawak sa prinsipyo, simulain, adhikain at malinis na pangalan ng kooperatiba.
  • Pangalagaan, ipagtanggol at ipaalam sa kinauukulan ang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala.
  • Patuloy na mangalap o manghikayat para sumapi ang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala.
  • Gampanan ng buong husay at katapatan ang mga obligasyon maging pangpinansyal man o hindi upang maiwasan ng maging sanhi ng mga problema sa kapwa kamay-ari ng kooperatiba.
  • Kumilala at gumalang sa mga karapatan ng kapwa ka may-ari, namumuno at namamahala ng kooperatiba.