Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

Katangian ng Kamay-Ari


1. Filipino Citizen
2. Nakatira o Namamasukan sa area ng Taguig.
3. May edad 18 pataas (legal age).
4. Nasa tamang pag-iisip.
5. May panahon at oras para sa kooperatiba.
6. May mabuting katayuan sa komunidad at walang anumang kaso patungkol sa di pagbabayad ng inutang.
7. Mayroong malasakit sa komunidad at sa kooperatibang sasalihan.Tungkulin ng Kamay-Ari


1. Regular na tumangkilik sa serbisyo ng kooperatiba.
2. Regular na magdagdag ng kapital o saping puhunan.
3. Sumusunod sa mga patakaran, alituntunin at desisyon ng pangkalahatang asembliya at pamunuan ng kooperatiba.
4. Dumalo at aktibong lumahok sa mga taunan o espesyal na pangkalahatang asembliya, talakayan o pook tulungang pagtitipon.
5. Maging responsable sa pagpili ng mamumuno sa kooperatiba.
6. Pagtataguyod at pagpapalawak sa prinsipyo, simulain, adhikain at malinis na pangalan ng kooperatiba.
7. Pangalagaan, ipagtanggol at ipaalam sa kinauukulan ang mga taong nagbabalak na sumira sa katatagan ng kooperatiba.
8. Patuloy na mangalap o manghikayat para sumapi ang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala.
9. Gampanan ng buong husay at katapatan ang mga obligasyon maging pangpinansiyal man o hindi upang maiwasan na maging sanhi ng mga problema sa kapwa kamay-ari ng kooperatiba.
10. Kumilala at gumalang sa mga karapatan ng kapwa kamay-ari, namumuno at namamahala ng kooperatiba.Karapatan ng Kamay-Ari


1. Tumanggap ng maayos na serbisyo sa kooperatiba.
2. Tumanggap ng benepisyo ayun sa kaukulang serbisyo ng kooperatiba.
3. Bumuto sa mga bagay na kailangan ang kapasyahan ng kamay-ari.
4. Makadalo at makalahok sa lahat ng mga pagtitipon hinggil sa mga bagong panukalang programa at patakaran ng kooperatiba.
5. Makaboto sa taunang pangkalahatang asembliya sa pagpili ng pamunuan.
6. Maihalal o maitalaga bilang isa sa mga namumuno kung karapat-dapat.
7. Magbigay ng suhestiyon, puna o mungkahi sa ikabubuti at ikatatag ng samahan.
8. Tumiwalag sa kasapian o muling sumapi sa kooperatiba alinsunod sa batas panloob.
9. Tumanggap ng mga ulat ukol sa pamamahala at pangangasiwa ng kooperatiba. Malaman ang katatayuan ng serbisyo at benipisyo ng kooperatiba bilang kamay-ariKilalanin at igalang ang mga karapatan bilang kamay-ari ng lahat ng namumuno, namamahala at kamay-ari ng kooperatiba.