Vision / Mission

Mission

To practice good governance, in leadership,
service oriented management and fully
empowered membership with the culture of
cooperativism as a way of life.

Layunin

Isabuhay ang maayos na
pamamahala, masinop at epektibong
pangangasiwa at pinalakas na kasapian sa
kulturang kooperatibismong pamumuhay.

Vision

A community-based multi-purpose
cooperative with social entrepreneurship
services for the total economic development
of all cooperators.

Pananaw

Maging isang kooperatibang Pampamayan
na may serbisyong pagnenegosyo para sa
kabuuang pag-unlad ng kabuhayan ng bawat
KA MAY-ARI.